خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ورود غیرقانونی به آتن مشکل تر می شود

نظرها
ورود غیرقانونی به آتن مشکل تر می شود
اندازه متن Aa Aa

اتحادیه اروپا برای کمک به کنترل مرزهای یونان گروهی 175 نفری و مشکل از 24 کشور اروپائی را به این کشور می فرستد تا ورود مهاجرین غیرقانونی به اروپا را بیشتر کنترل کند.

برای بسیاری ازمهاجرین غیرقانونی ، یونان دروازه ورود به اروپا است. ازهر10 نفری که غیر قانونی وارد اروپا می شوند 9 نفرآنها باید ازتدابیرامنیتی یونان بگذرند.

آنها اغلب از طریق زمین وازمرز200 کیلومتری ترکیه با یونان عبورمی کنند و بعضا نیزقربانی مین های کاشته شده در مرز می شوند.

گروه اروپائی “ربیتس” که به یاری مرزبانان یونانی آمده است از دوم نوامبرو به مدت دو ماه دریونان مستقرشده است.