خبر فوری
This content is not available in your region

دولت ایرلند برنامه های ریاضتی خود را منتشر کرد

نظرها
دولت ایرلند برنامه های ریاضتی خود را منتشر کرد
اندازه متن Aa Aa

دولت ایرلند برنامه چهار ساله ریاضت اقتصادی خود را اعلام کرد.
 
براساس این طرح دولت ایرلند بر آن است که تا سال 2014 ،از طریق صرفه جویی 15 میلیارد یورو پس انداز کند.
 
رقم صرفه جویی تنها برای سال 2011 معادل 6 میلیارد یورو در نظر گرفته شده است. 
 
کسری بودجۀ دولت ایرلند این کشور را به خصوص در بخش های خدمات عمومی و بانکداری با مشکل مواجه کرده است.
 
دولت با کاهش هزینه های خود در بخش های دولتی که در طرح ریاضت اقتصادی چهار ساله منظور شده، سعی برکاهش کسری بودجه از 11.7 درصد فعلی به 2.8درصد در سال 2014 دارد.
 
کاهش حداقل دستمزد، از دیگر راه کارهای صرفه جویی دراین برنامه پیش بینی شده است.
بر اساس آن، طی 4 سال یک یورو ازحداقل دستمزد کاردر ساعت کاسته می شود.
 
حداقل دستمزد در حال حاضر8 یورو و 65 سنت در ساعت است.
 
دولت همچنین برنامه دارد با کاستن از تعداد و دستمزد کارمندان خود طی 4 سال یک میلیارد و 200 میلیون یوروصرفه جویی کند.
 
در این طرح پیش بینی شده است از طریق کاستن از خدمات عمومی چون خدمات بهداشت و درمان، دولت ایرلند 3 میلیارد یورو پس انداز کند.