خبر فوری

2017-01-05

دادگاه نظامی، سرباز اسرائیلی را در قتل مجروح فلسطینی گناهکار شناخت