محرومیت بلاتر و پلاتینی از ۸ سال به ۶ سال کاهش یافت