سوریه؛ افزایش شمار کشته شدگان حمله شیمیایی خان شیخون