خبر فوری

ماکرون

عکس تزئینی
تصویر از ویدئوی رویتزر
 ابهام در آغاز به کار به موقع کمیسیون جدید اروپا