خبر فوری
More about this topic

ناتو

More articles

نظامیان ناتو در افغانستان
اف شانزده های آمریکایی در پایگاهی واقع در خاک آلمان
نظامی آمریکایی در افغانستان
کاهش امیدهای ناتو به پایبندی روسیه؛ استولتنبرگ مسکو را به تقابل دفاعی تهدید کرد