خبر فوری
More about this topic

سیاست ترکیه

More articles

چرخش قدرت در شمال شرق سوریه؛ برنده که خواهد بود؟
بازداشت ۲۴۹ کارمند وزارت خارجه ترکیه در پیوند با کودتای نافرجام